Werkwijze

Waals Bouw & Beheer heeft geen actief acquisitie beleid.

Veelal worden wij benaderd door opdrachtgevers, architecten of verenigingen van eigenaars met de vraag of wij kunnen voorzien in de gevraagde behoefte.

Door onze flexibele werkwijze die niet beperkt blijft tot de ‘nine-to-five’ cultuur, zijn wij goed in staat bijna altijd te kunnen voldoen aan de vragen van de opdrachtgevers.

Afhankelijk van in welke fase een bouwopdracht zich bevindt kunnen wij de volgende zaken in eigen beheer en veelal op korte termijn voor u begeleiden. 

Afhankelijk vanaf welke fase u gebruik wilt maken van onze diensten zullen wij na voldoende te zijn geïnformeerd, u een offerte doen toekomen voor de uit te voeren werkzaamheden.

In de offerte zullen de gemaakte afspraken worden vastgelegd.

Afhankelijk van de gemaakte afspraken en/of volledig conform uw wensen zullen wij voldoende aanwezig zijn op de bouwplaats ons uitgangspunt is minimaal 1x per week een bouwplaats bezoek en een werkoverleg met de hoofdaannemer of het klussenbedrijf. De gemaakte afspraken worden altijd vastgelegd. Alle partijen blijven op die manier op de hoogte van de gemaakte afspraken. Waar nodig worden bouwvergaderingen ingepland. Verslaglegging hiervan wordt meestal verzorgd door de aannemer. Indien nodig kunnen wij deze vergaderingen ook voorzitten en verslagleggen.

Ruim 2 weken voor het gereedkomen van het bouwwerk zullen wij een vooroplevering houden met de aannemer. Kleine gebreken en onvolkomenheden kunnen dan nog worden opgelost en/of hersteld. Van deze vooroplevering wordt een proces verbaal gemaakt.

Conform de planning zal er worden opgeleverd. Ook deze oplevering wordt weer schriftelijk vastgelegd in een proces verbaal.

Ondertussen zullen wij, in overleg met de aannemer, een garantiemap samenstellen met daarin de namen, telefoonnummers, en de garantieperiode en/of het garantiebewijs.

Afhankelijk van het werk zullen wij onze coördinatiekosten naar rato van de voortgang van de werkzaamheden aan u factureren of door een vooraf overeengekomen termijnschema.